پاورپوینت دینامیک دیود قطع - فوری آماده
پاورپوینت دینامیک دیود قطع
پاورپوینت دینامیک دیود قطع

پاورپوینت دینامیک دیود قطع

       نوع فایل power point قابل ویرایش 60 اسلاید قسمتی از اسلایدهابا فرض اینکه یک دیود در بایاس مستقیم قرار دارد می خواهیم با بایاس معکوس آن را خاموش کنیم انتظار داریم که بلافاصله جریان دیود صفر شود در دیودهای با آمپر پائین این مسئله شاید اتفاق بیافتد امّا در دیودهای با آمپر بالا بدلیل بالا بودن حاملهای اکثریت و بالا بودن بار ذخیره شده، این پدیده به سادگی اتفاق نمی افتد. همان گونه که در شکل (1 ) مشاهده می کنیم حتّی در جهت منفی نیزدر لحظه کوتاهی جریان داریم،به زمان مورد نظر    trr گفته می شود زمان بازسازی در سرعت سوئیچینگ دیودها اثر دارد . انواع دیودهای قدرت:     دیودهای قدرت بسته به جریان عبوری ولتاژ معکوس،سرعت قطع و وصل سوئیچینگ به 3 دسته تقسیممی شوند 1 دیودهای استاندارد یا همه کاره. این دیودها زمان بازسازی -25msجریان 1 تا چند هزار آمپر. ولتاژ معکوس تا 5kv کیلو ولت ساخته می‌شوند. این دیودها برای کاربردهای تا 1khz مورد استفاده قرار می گیرند. دیودهای با بازسازی سریع: این دیودها دارای زمان بازسازی در حدود 5ms جریان تا 100aولتاژ معکوس تا 3kv برای کار در مدارات چا پری واینورتری ساخته می شوند.دیودهای شاتکی: این دیودها دارای زمان بازسازی در حدود نانوثانیه می باشند. مثلا در حدود 230 نانوثانیه تا جریان 100a ،ولتاژ معکوس 100v و برای کار در منابع تغذیه با جریان کم ساخته شده است. پارامترهای اجرایی دیودها: عبارتنداز کمیت هایی که در برگه اطلاعات دیودها داده می شود و همان پارامترهای اجرائی دیودهای معمولی می باشد با این تفاوت که مقاومت حرارتی (jc) اتصال بدنه داده شده است . دیودهای موازی : در کاربردهای قدرت مقرون به صرفه است که به جای یک دیود آمپربالا چند دیود را با هم موازی کنیم . در موازی کردن دیودها باید دقت کرد که تقسیم جریان بین دیودها مساوی اتفاق بیافتد .بدین منظور از ساختاری مانند شکل (2) استفاده می کنیم . ترانزیستورهای قدرت : منظور از ترانزیستور و قدرت ،تقویت کنندگی دامنه شکل موج ورودی نیست بلکه در این حالت منظور ترانزیستورهایی است که جریان زیاد را قطع و وصل می کنند . انواع ترانزیستورهای قدرت :                                                      mosigt - mosfet - bjtفهرست مطالب و اسلایدهاانواع دیودهای قدرتدیودهای شاتکیدیودهای موازیترانزیستورbjt قدرتپدیده sb چیستسوئیچینگ ترانزیستور:مشخصه سوئیچ زنیبررسی اثر حرارت بر روی ترانزیستورمشکلات fet هاmos igt :روشن شدن یا شروع به کارمدار اسنابر موازیحفاظت های حرارتیترانسفورمرهای پالسکوپلرهای نوریدیود fldscrمدل ترانزیستوریجریان نگهدارنده یاانواع تریستورترایاک: یا تریستورتریستور با القا استاتیک sithتریستورهایی با گیت تقویت شدهپارامترهای اجراییمنحنی مشخصه های تریستورمدارهای محافظ گیتروشهای گشودنمدارهای فرمانمدار rcمدارهای تغییر دهنده فازمدارهای مغناطیسیمدار فرمان عمودیمدارهای آتش کننده با نیمه هادیهاهم زمان کردن اسیلاتور ولامپ نئونشمارنده هاکنتاکتور ac : ssr  :یکسو کننده های دیودیتاثیر بارهای مختلفدیودها ی با بار l وکونورتور تمام کنترل شدهکلیدهای استاتیکرله های حالت جامد ssr :طراحی کلیدهای استاتیککنترل کننده های ولتاژکنترل قطع و وصلسیکلو کونورتورچاپرهایاثرات بار گذاری برروی چاپرهارگلاتورهای چاپری در وضعیت سوئیچینگرگلاتورهای کاهندهرگلاتورهای افزایندهرگلاتورهای ترکیبیرگلاتورهای cukمدارهای چاپری تریستوریطراحی چاپرهااینورترکاربرد اینورترهااصول عملکرد :طراحی یک مدار اینورتری : ...

پاورپوینت دینامیک دیود قطع

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 60 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

با فرض اینکه یک دیود در بایاس مستقیم قرار دارد می خواهیم با بایاس معکوس آن را خاموش کنیم انتظار داریم که بلافاصله جریان دیود صفر شود در دیودهای با آمپر پائین این مسئله شاید اتفاق بیافتد امّا در دیودهای با آمپر بالا بدلیل بالا بودن حاملهای اکثریت و بالا بودن بار ذخیره شده، این پدیده به سادگی اتفاق نمی افتد. همان گونه که در شکل (1 ) مشاهده می کنیم حتّی در جهت منفی نیزدر لحظه کوتاهی جریان داریم،به زمان مورد نظر    trr گفته می شود زمان بازسازی در سرعت سوئیچینگ دیودها اثر دارد .
انواع دیودهای قدرت:    
دیودهای قدرت بسته به جریان عبوری ولتاژ معکوس،سرعت قطع و وصل سوئیچینگ به 3 دسته تقسیممی شوند 1 دیودهای استاندارد یا همه کاره. این دیودها زمان بازسازی -25msجریان 1 تا چند هزار آمپر. ولتاژ معکوس تا 5kv کیلو ولت ساخته می‌شوند.
این دیودها برای کاربردهای تا 1khz مورد استفاده قرار می گیرند.
دیودهای با بازسازی سریع:
این دیودها دارای زمان بازسازی در حدود 5ms جریان تا 100aولتاژ معکوس تا 3kv برای کار در مدارات چا پری واینورتری ساخته می شوند.

دیودهای شاتکی:
این دیودها دارای زمان بازسازی در حدود نانوثانیه می باشند. مثلا در حدود 230 نانوثانیه تا جریان 100a ،ولتاژ معکوس 100v و برای کار در منابع تغذیه با جریان کم ساخته شده است.
پارامترهای اجرایی دیودها:
عبارتنداز کمیت هایی که در برگه اطلاعات دیودها داده می شود و همان پارامترهای اجرائی دیودهای معمولی می باشد با این تفاوت که مقاومت حرارتی (jc) اتصال بدنه داده شده است .
دیودهای موازی :
در کاربردهای قدرت مقرون به صرفه است که به جای یک دیود آمپربالا چند دیود را با هم موازی کنیم . در موازی کردن دیودها باید دقت کرد که تقسیم جریان بین دیودها مساوی اتفاق بیافتد .بدین منظور از ساختاری مانند شکل (2) استفاده می کنیم .
ترانزیستورهای قدرت :
منظور از ترانزیستور و قدرت ،تقویت کنندگی دامنه شکل موج ورودی نیست بلکه در این حالت منظور ترانزیستورهایی است که جریان زیاد را قطع و وصل می کنند .
انواع ترانزیستورهای قدرت :
                                                     mosigt - mosfet - bjt

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع دیودهای قدرت

دیودهای شاتکی

دیودهای موازی

ترانزیستورbjt قدرت

پدیده sb چیست

سوئیچینگ ترانزیستور:

مشخصه سوئیچ زنی

بررسی اثر حرارت بر روی ترانزیستور

مشکلات fet ها

mos igt :

روشن شدن یا شروع به کار

مدار اسنابر موازی

حفاظت های حرارتی

ترانسفورمرهای پالس

کوپلرهای نوری

دیود fld

scr

مدل ترانزیستوری

جریان نگهدارنده یا

انواع تریستور

ترایاک: یا تریستور

تریستور با القا استاتیک sith

تریستورهایی با گیت تقویت شده

پارامترهای اجرایی

منحنی مشخصه های تریستور

مدارهای محافظ گیت

روشهای گشودن

مدارهای فرمان

مدار rc

مدارهای تغییر دهنده فاز

مدارهای مغناطیسی

مدار فرمان عمودی

مدارهای آتش کننده با نیمه هادیها

هم زمان کردن اسیلاتور و

لامپ نئون

شمارنده ها

کنتاکتور ac : ssr  :

یکسو کننده های دیودی

تاثیر بارهای مختلف

دیودها ی با بار l و

کونورتور تمام کنترل شده

کلیدهای استاتیک

رله های حالت جامد ssr :

طراحی کلیدهای استاتیک

کنترل کننده های ولتاژ

کنترل قطع و وصل

سیکلو کونورتور

چاپرهای

اثرات بار گذاری برروی چاپرها

رگلاتورهای چاپری در وضعیت سوئیچینگ

رگلاتورهای کاهنده

رگلاتورهای افزاینده

رگلاتورهای ترکیبی

رگلاتورهای cuk

مدارهای چاپری تریستوری

طراحی چاپرها

اینورتر

کاربرد اینورترها

اصول عملکرد :

طراحی یک مدار اینورتری :قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن


پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی


پاورپوینت کارآفرینی سازمانی


پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک


پاورپوینت طرح توجيهي پرورش قارچ خوراکی


پاورپوینت تولیدی فرش دستباف  


پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران


پاورپوینت طرح کسب و کار


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک


پاورپوینت طرح توجيهي طراحي نرم افزار و صفحات وب


پاورپوینت طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت


پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارانی


پاورپوینت زنبور داري و پرورش زنبور عسل


پاورپوینت روش نگارش وتدوين مقالات علمي


پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي


پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391    


پاورپوینت  چونگي ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي


پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت


پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی


پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.)


پاورپوینت بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام


پاورپوینت پلی استایرن


پاورپوینت برند يا مارک تجاري


پاورپوینت بازیافت انواع زباله های پلاستیکی


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت عملکرد کلیدهای sf6درشرایط آب وهوائی سرد


پاورپوینت برد سنسور ( حسگر )


پاورپوینت فن آگاهیهای نوین نور و روشنایی


پاورپوینت آموزش الکترونیک


پاورپوینت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت


پاورپوینت واحد نگهداری و تعمیرات ساختمان وتاسیسات ایستگاه رادیویی ماهشهر


پاورپوینت انرژی حرارتی خورشید


پاورپوینت الكتريسيته  و مغناطيس


پاورپوینت الکتریسیته


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp این دیودها دارای دیودها دارای زمان قدرت nbsp nbsp دارای زمان بازسازی کارمدار اسنابر موازیحفاظت nbsp nbsp این دیودها زمان بازسازی ولتاژ معکوس بالا بودن برای کار شده است ترانزیستورهای قدرت دیودهای دیودها جریان بازسازی معکوس ولتاژ منظور ساخته کننده موازی پاورپوینت دینامیک دیود قطعnbsp nbsp nbsp این دیودها دارای دیودها دارای زمان قدرت nbsp nbsp دارای زمان بازسازی کارمدار اسنابر موازیحفاظت nbsp nbsp این دیودها زمان بازسازی ولتاژ معکوس بالا بودن برای کار شده است ترانزیستورهای قدرت دیودهای دیودها جریان بازسازی معکوس ولتاژ منظور ساخته کننده موازی
سایر محصولات