تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف - فوری آماده
تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف
تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف

تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف

چكيده: بهدليل غيرخطي بودن سيستمهاي تراكمپذير، شناسايي...

تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف

چكيده: بهدليل غيرخطي بودن سيستمهاي تراكمپذير، شناسايي عيب مقاوم به عدم قطعيت براي اين نوع سيستمها كمتر مورد
براي دستگاه هاي تراكمپذير توسعه دادهميشود. نتايج اين مقاله نشان ،LFT توجه قرارگرفته است. در اين مقاله مدل باند گراف به فرم
ميدهد كه خواص علي باندگراف ميتواند براي به دست آوردن روابط افزونگي تحليلي، در حضور عدم قطعيت ها مورد استفاده قرار
جدا كردن روابط افزونگي تحليلي معين از روابط افزونگي نامعين است. روابط افزونگي ،LFT گيرد. مزيت استفاده از باندگراف بهفرم
تحليلي معين براي محاسبه باقيماندهها، و روابط افزونگي تحليلي نامعين براي محاسبه آستانه تطبيقي و آناليز حساسيت باقيماندهها مورد
استفاده قرار ميگيرد. در پايان، مدلهاي توسعه داده شده، از طريق يك مثال آموزشي اعتبار سنجي ميشوندقیمت: 8,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف


بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران


کار در منزل


تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گراف


بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران


کار در منزل


کار در منزل


بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران


تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گرافکلمات کلیدی :روابط افزونگي تحليلي معين براي محاسبه براي محاسبه باقيماندهها افزونگي تحليلي نامعين تحليلي نامعين براي بهفرمتحليلي معين براي گيرد مزيت استفاده روابط افزونگي نامعين روابط افزونگي افزونگي تحليلي اين مقاله باند گراف براي محاسبه عدم قطعيت lft گيرد افزونگي روابط تحليلي استفاده نامعين محاسبه باقيماندهها قطعيت مقاله تشخیص عیب وشناسایی خطا به روش باند گرافروابط افزونگي تحليلي معين براي محاسبه براي محاسبه باقيماندهها افزونگي تحليلي نامعين تحليلي نامعين براي بهفرمتحليلي معين براي گيرد مزيت استفاده روابط افزونگي نامعين روابط افزونگي افزونگي تحليلي اين مقاله باند گراف براي محاسبه عدم قطعيت lft گيرد افزونگي روابط تحليلي استفاده نامعين محاسبه باقيماندهها قطعيت مقاله