فهرست بستن

دریاچه ارومیه ۲ سال دیرتر به تراز اکولوژیک می‌رسد

مدیر دفتر استانی ستاد احیا دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: ۲سال از برنامه رسیدن به تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه عقب هستیم.